Skip to main content
Algemene Voorwaarden.
BMW Driving Experience
Versie 1.0 – 11.06.2020
 
Inleiding.
Huidige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de diensten die onder “BMW Driving Experience” worden aangeboden door BMW Belgium Luxembourg NV, Lodderstraat 16, B-2880 Bornem, BTW 0413.533.863 ("BMW") op haar website www.bmw.be (de “Website”) (hierna “de Diensten”).

Op de Website en de Diensten zijn verder eveneens de generieke Algemene Voorwaarden van toepassing.
Het  gebruik van de Website of Diensten door de Deelnemer vormt de  instemming van de Deelnemer met al deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden aandachtig door en bewaar een kopie ervan ter referentie. 

Artikel 1. Aangeboden Diensten

BMW Driving Experience bestaat uit een aanbod van BMW Driving Experiences. In dit aanbod kan de Deelnemer kiezen tussen de Advanced Training Experience, de Performance Training Experience of de M Training Experience die plaatsvinden op de circuits gepubliceerd op de Website.
 

1.1. Reservatie en betaling 

 • De Deelnemer kiest een BMW Driving Experience naar keuze uit op https://www.bmw.be/nl/topics/fascination-bmw/bmw-driving-experience/online-inschrijvingen.html onder de rubriek ‘inschrijvingen’ op basis van beschikbaarheid. Voor het boeken van het gekozen slot, kan de Deelnemer zijn deelname bevestigen op het registratieplatform. De Deelnemer vult hier de gevraagde persoonsgegevens in. 
 • De Deelnemer kan enkel geldig inschrijven voor een BMW Driving Experience via de Website hij kan deze inschrijving enkel geldig registreren via het registratieplatform. Deze handeling wordt beschouwd als een definitieve reservatie, indien de gekozen training beschikbaar is .
 • De Deelnemer is gehouden de prijs voor de gekozen BMW Driving Experience training zoals vermeld op de Website, onmiddellijk bij reservatie te betalen aan BMW via de online betaalmodule.   
 • Indien de Deelnemer over een voucher beschikt die een korting verleent op het inschrijvingsbedrag voor de Driving Experience , kan hij deze unieke vouchercode invoeren bij de online betaling voor zijn deelname.
 • Reservaties  verbinden BMW slechts en een bindende overeenkomst komt pas tot stand wanneer de Deelnemer vanwege BMW een bevestiging van zijn reservatie heeft ontvangen en op voorwaarde dat de betaling voor de BMW Driving Experience is ontvangen door BMW. De bevestiging voor deelname wordt per e-mail verstuurd.
 • De Deelnemer is op de hoogte dat de reservatie van een training   onherroepelijk is, en dat er geen herroepinsrecht van toepassing is en dit overeenkomstig Artikel VI, 53, 12° Wetboek Economisch Recht.  
 
1.2. Annulatievoorwaarden


 • Ingeval van annulatie van de gereserveerde BMW Driving Experience door de Deelnemer gelden volgende annulatievoorwaarden, afhankelijk van de datum van de annulatie:
  • Annulatie tot 30 dagen voor de BMW Driving Experience: 50% van het totale deelnamebedrag is verschuldigd als annulatiekost
  • Annulatie tot 14 dagen voor de BMW Driving Experience 70% van het totale deelnamebedrag is verschuldigd als annulatiekost
  • Annulatie binnen de 14 dagen voor de BMW Driving Experience : 100% van het totale deelnamebedrag is verschuldigd als annulatiekost 
 
 
1.3. Deelname aan de BMW Driving Experience


 • Deelname aan de BMW Driving Experience vereist aanvaarding van alle reglementen en instructies omtrent de training van zowel BMW als van het betreffende circuit. Voor aanvang van de BMW Driving Experience  zal de Deelnemer ter plaatse de nodige documenten van BMW en het circuit in dit verband dienen te ondertekenen (oa. Afstand van Verhaal). 
 • Voor de Advanced Training Experience en de Performance Training Experience stelt BMW een wagen ter beschikking van de Deelnemer mits aanvaarding van de uitleenvoorwaarden.Voor aanvang van deze trainingen zal de Deelnemer een bruikleencontract betreffende de ter beschikking gestelde wagen dienen te ondertekenen.Voor de M Training Experience dient de Deelnemer te beschikken over een eigen BMW M-voertuig. Zonder dergelijk voertuig is deelname aan de training onmogelijk.
 • Weigering door de Deelnemer de documenten vermeld in onderhavig artikel te ondertekenen betekent uitsluiting van deelname aan de BMW Driving Experience. De Deelnemer zal in dit geval geen aanspraak kunnen maken op enige terugbetaling van de betaalde deelnameprijs.

Artikel 2. Elektronische communicatie omtrent Diensten

Het verzenden van e-mails met betrekking tot de Diensten zelf of het leveren en organiseren van de Diensten, vormt elektronische communicatie. Door gebruik te maken van de Diensten stemt u ermee in om elektronische communicatie te ontvangen betreffende de aangeboden Diensten en gaat u ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere berichten die wij u elektronisch, via e-mail en op de Website verstrekken, onderdeel uitmaken van de Dienstverlening verbonden aan het lidmaatschap. U kan zich op elk ogenblik uitschrijven voor de bovenvermelde elektronische communicaties die deel uitmaken van het gebruik van de aangeboden diensten.

Artikel 3. Bescherming persoonsgegevens 

3.1.  De verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens is BMW Belgium   Luxembourg NV, Lodderstraat 16, 2880 Bornem.  


3.2.  Het afnemen van  Diensten is onderhevig aan de specifieke privacy disclaimer die u in volgende link kan raadplegen: privacy disclaimer Driving Experience. De Partners en Verwerkers waarmee BMW samenwerkt voor BMW Driving Experience staan tevens hierin vermeld.


3.3.  Uw gebruik van de Website is onderhevig aan de privacy beleid gepubliceerd of de Website, inclusief Cookie gebruik.
 

Artikel 4. Toepasselijk recht 

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgische wetgeving en stemt u hierbij in op de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbank in Brussel bij alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met het gebruik van de Diensten of Website.


U kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij de klantendienst terecht. We stellen alles in het werk om uw klacht of vragen binnen een redelijke termijn na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

Artikel 5.  Neem contact met ons op

Voor vragen of klachten omtrent de aangeboden diensten of gebruiks-& verkoopsvoorwaarden kan u zicht richten tot:
 
Per post:             
BMW Driving Experience
Lodderstraat 16
2880 Bornem


Per email:          
contact@bmw.be (BMW Belux – Contact Center)


Per telefoon:     
+32 (0)3 890 50 02            
Ma-vrij tussen 8u30-21u00, zaterdag van 10u00 – 16u00

Gedetecteerde tijdzone