Skip to main content

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1. Van 28 april 2022 (09.00 u) tot en met 18 mei 2022 (23.55 u) organiseert BMW Belgium Luxembourg N.V., ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0413.533.863, met maatschappelijke zetel gelegen te Lodderstraat 16, 2880 Bornem in België; een wedstrijd “BMW M 50 years” via haar eigen website. De details van de prijs worden verder gespecifieerd in Artikel 4.

1.2. Dit wedstrijdreglement legt de deelnemingsvoorwaarden en modaliteiten vast van de wedstrijd. Door zijn/haar deelname aan de wedstrijd verbindt de deelnemer zich ertoe de bepalingen van dit wedstrijdreglement op onvoorwaardelijke wijze na te leven alsook alle beslissingen die in dit kader zullen genomen worden, te aanvaarden. Het volledige wedstrijdreglement is tijdens de wedstrijdperiode beschikbaar op de website of desgevallend op aanvraag bij BMW via BMW.Contests@bmw.be. Elke deelnemer wordt geacht de bepalingen van dit wedstrijdreglement gelezen te hebben, ze begrepen te hebben en ze zonder enige beperking te aanvaarden. 

1.3. Door deel te nemen aan de wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met alle wedstrijdbepalingen.

ARTIKEL 2 – DEELNAMEVOORWAARDEN

2.1. De wedstrijd is toegankelijk voor alle natuurlijke personen die minimum 18 jaar oud zijn, in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en over een geldig e-mail adres beschikken. Bovendien dienen de deelnemers op de datum van de BMW M Fan dag (25 of 26 juni) beschikbaar te zijn om het evenement bij te wonen.

2.2. Van deelname aan de wedstrijd zijn uitgesloten de medewerkers en personeelsleden van BMW (zowel werkzaam op de maatschappelijke zetel als bij de concessies) alsook de medewerkers en personeelsleden van ondernemingen die op een of andere wijze bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn. De familieleden in eerste graad van voormelde medewerkers en personeelsleden en de personen die bij voormelde medewerkers en personeelsleden inwonen, zijn ook van deelname uitgesloten.

2.3. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval in naam of voor de rekening van iemand anders gebeuren of uitgaan van meerdere personen die al dan niet in georganiseerd verband deelnemen of in het kader van een juridische of feitelijke vereniging of op enige andere wijze samenwerken teneinde hun kansen om een prijs te winnen te verhogen.

2.4. Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaat de deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement. In geval van het niet-naleven van dit wedstrijdreglement of in geval van veelvuldige, verboden of niet-conforme deelname, vals spelen, manipulatie, misbruik, misleiding of bedrog/fraude (onder meer doch niet uitsluitend wat betreft de in te vullen persoonsgegevens in het kader van het Wedstrijdformulier door bv. valse persoonsgegevens op te geven), mag BMW beslissen om de betrokken deelnemer van deelname aan deze wedstrijd en derhalve van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs, uit te sluiten.

2.5. In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist BMW.

 

ARTIKEL 3 – WEDSTRIJDMECHANISME

3.1. Deelname kan enkel via de website van BMW. Een internetverbinding is vereist om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De kosten van dergelijke internetverbinding zijn volledig en uitsluitend ten laste van de deelnemers. In geen geval kunnen de deelnemers de terugbetaling vragen van deze kosten aan BMW. Dit is de enige manier om geldig deel te nemen aan de wedstrijd. Schriftelijk deelnemen of via één van de BMW Verdelers, is niet mogelijk.

3.2. Om geldig aan de wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer concreet elk van de volgende stappen doorlopen op de wedstrijdpagina:

  • het wedstrijdformulier volledig invullen: aanspreking, achternaam, voornaam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, land, taal;
  • de vragen beantwoorden:

“In welk jaar werd BMW  Motorsports GmbH opgericht?“

- 1972.
- 1971.
- 1982.

“Hoeveel PK heeft de krachtigste BMW M?”

- 600.
- 625.
- 825.

“Hoeveel M modellen zijn momenteel verkrijgbaar?“
- 21.
- 25.
- 10.

  • de schiftingsvraag beantwoorden: “Hoeveel mensen zullen volgens u tussen 28 april 2022 en 18 mei 2022 hebben meegedaan aan de BMW M 50 jaar wedstrijd?”;
  • de deelname bevestigen.

3.3. Drie winnaars zullen geselecteerd worden in het kader van deze wedstrijd. De winnaars zijn de personen die een juist antwoord geven op de wedstrijdvragen en de schiftingsvraag het best benaderen. De winnaars worden gerangschikt volgens hun antwoord op de schiftingsvraag en winnen de prijs. De details van de prijs worden verder gespecifieerd in Artikel 4. Een deelname aan de wedstrijd is gratis.

3.4. Na afloop van de wedstrijdperiode zullen de winnaars geselecteerd worden. De selectie gebeurt op basis van de door de deelnemers verstrekte antwoorden op de kennisvragen en de schiftingsvraag.

3.5. BMW verbindt zich ertoe de winnaars persoonlijk per telefoon te verwittigen tijdens de week van 23 mei 2022. Daarbij wordt het op het wedstrijdformulier opgegeven telefoonnummer gebruikt. Indien een winnaar niet reageert op de telefonische oproep/voicemailbericht van BMW binnen de 24 uur, wordt er een nieuwe winnaar geselecteerd, namelijk degene (die op de vorige winnaar na) het dichtst bij de schiftingsvraag zit.

De aanduiding van de winnaars conform deze bepaling is definitief, bindend en onherroepelijk. 

3.6. BMW mag, als dat nodig blijkt te zijn, de betekenis van alle bepalingen van het huidige reglement interpreteren. BMW zal een oordeel vellen over alle gevallen die in het huidige reglement niet voorzien zijn, waarbij zijn beslissingen onherroepelijk zijn. 

 

ARTIKEL 4 – DETAILS VAN DE TE WINNEN PRIJZEN

4.1. Voor elk van de drie winnaars :

Een VIP pakket voor twee personen voor de BMW M Fan dag op 25 of 26 juni in Zolder.

Wat houdt dit VIP pakket allemaal in?

  • BMW M Driving Experience
  • VIP toegang tot de BMW Lounge inclusief catering
  • VIP parking 

4.2. Verdere details aangaande het opnemen van de prijs zullen worden meegedeeld in de e-mail die de winnaar zal ontvangen tijdens de week van 23 mei 2022, volgend op het telefonisch contact met BMW, overeenkomstig artikel 3.7 waarin hij/zij als winnaar wordt aangeduid.

4.3. De prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar. De prijs is ondeelbaar, kan niet worden ingeruild tegen speciën en is uitsluitend bestemd voor besteding/gebruik op het aangegeven tijdstip.

 

ARTIKEL 6 – OVERMACHT

6.1. In geval van wijzigingen te wijten aan overmacht, een toevallige gebeurtenis of om het even welke andere omstandigheden of gebeurtenissen, onafhankelijk van de wil van BMW, behoudt BMW zich het recht voor om, op elk ogenblik, de wedstrijd, het wedstrijdreglement en/of de prijzen geheel of gedeeltelijk te wijzigen; de Wedstrijdperiode in te korten of te verlengen, de wedstrijd te onderbreken, uit te stellen, te annuleren of vroegtijdig te beëindigen, wanneer BMW oordeelt dat dergelijke aanpassingen gerechtvaardigd zijn. Noch BMW, noch de door hem bij de actie betrokken derden, noch hun aangestelden of medewerkers kunnen daarvoor aansprakelijk worden gesteld. In voorkomend geval is BMW er niet toe gehouden om de deelnemers hiervan op de hoogte te brengen via e-mail of via een ander communicatiemiddel. Communicatie hieromtrent zal enkel gebeuren via de website.

6.2. BMW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van email‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

 

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1. De deelname aan de wedstrijd houdt de kennisname en aanvaarding in van de eigenschappen en de grenzen van het internet, zoals onder meer wat betreft het technische prestatievermogen van de installaties, de reactietijd noodzakelijk om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat de technische middelen waarmee hij deelneemt aan de wedstrijd correct functioneren en dat hij over voldoende mogelijkheden beschikt voor toegang tot het netwerk om het internet te gebruiken.

7.2. De aansprakelijkheidsclausule die is uitgewerkt in de gebruiksvoorwaarden van de website is hier onverkort van toepassing aangezien de wedstrijdpagina deel uitmaakt van de website. Voor zover nodig wordt hier evenwel nog aan toegevoegd dat BMW of de door hem bij de actie betrokken derden in geen geval en op geen enkele juridische grondslag aansprakelijk kunnen worden gesteld door een deelnemer (of enige derde) voor een geleden ongemak, nadeel of schade van welke aard dan ook (direct of indirect), met betrekking tot of ten gevolge van de deelname aan de wedstrijd behoudens (i) voor schade die rechtstreeks werd veroorzaakt door de opzet of de grove schuld van BMW of van één van haar aangestelden of lasthebbers, of (ii) indien een wettelijke bepaling van dwingende aard de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in hoofde van BMW niet toelaat. Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of die het goede verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege BMW.

7.3. BMW kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van wat voor aard dan ook opgelopen door een winnaar (of enige derde of genodigden van de winnaar) bij of ingevolge het gebruik van zijn prijs behoudens (i) voor schade die rechtstreeks werd veroorzaakt door de opzet of de grove schuld van BMW of van één van haar aangestelden of lasthebbers, of (ii) indien een wettelijke bepaling van dwingende aard de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in hoofde van BMW niet toelaat. 

 

ARTIKEL 8 – PERSOONSGEGEVENS

De verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de Wedstrijd is BMW Belgium Luxembourg NV, Lodderstraat 16, 2880 Bornem. Uw deelname aan deze wedstrijd is onderhevig aan de specifieke Privacy Verklaring. Daarnaast blijft uw gebruik van de website onderhevig aan het algemeen BMW privacy beleid en cookie beleid, beschikbaar op de website www.bmw.be.

 

ARTIKEL 9 – OVERIGE 

9.1. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit dit wedstrijdreglement of enigszins verband houden met de wedstrijd en de deelname hieraan, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Brussel. Op de wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing.

9.2. Indien individuele bepalingen van dit reglement nietig zijn, zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast.

9.3. Niets uit of met betrekking tot deze wedstrijd mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BMW.

9.4. In geval van onverenigbaarheid tussen de Nederlandse versie en de Franse versie van dit wedstrijdreglement, prevaleert de Nederlandse versie.

 

ARTIKEL 10 - NEEM CONTACT MET ONS OP

Voor vragen of klachten omtrent de wedstrijd kan u zicht richten tot:

Tél. : +32 (0)3 890 50 02
E-Mail: contact.be@bmw.be

Lodderstraat 16
B-2880 Bornem
België


Openingsuren: ma – vrij : van 8u30 tot 21u ; za : van 10u tot 16u. Zon -en feestdagen gesloten.

 

 

Gedetecteerde tijdzone